معنی آبادی

آبادی
معادل ابجد

آبادی در معادل ابجد

آبادی
 • 18
حل جدول

آبادی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آبادی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبادانی، عمارت، عمران، ده، دهات، دهکده، روستا، شهر، واحه، ولایت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آبادی در فرهنگ معین

 • عمران، آبادانی، جای آباد، ده، قریه. [خوانش: [په. ] (حامص. اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آبادی در لغت نامه دهخدا

 • آبادی. (حامص) (از پهلوی آواتی، عمران. سعادت) عمارت. عمران. برابر ویرانی:
  آبادی میخانه ز ویرانی ماست
  جمعیت کفر از پریشانی ماست.
  خیام.
  || (اِ) جای آباد و جای معمور. آبادانی، از ده و شهر و امثال آن:
  که جغد آن به که آبادی نبیند.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آبادی در فرهنگ عمید

 • آباد بودن،

  (اسم) ده، قریه،
فارسی به انگلیسی

آبادی در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

آبادی در تعبیر خواب

 • خیر و فایده نصیب شما می شود - محمد بن سیرین
 • دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است. - نفایس الفنون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آبادی در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آبادی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) عمارت عمران آبادانی مقابل ویرانی خرابی: (آبادی میخانه ز ویرانی ماست. ) (منسوب به خیام)، جای آباد محل معمور آبادانی از ده و قریه و شهر. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید