معنی آبادانی

آبادانی
معادل ابجد

آبادانی در معادل ابجد

آبادانی
 • 69
حل جدول

آبادانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آبادانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبادی، عمارت، عمران، ترقی، توسعه، رونق، آسایش، ترفیه، رفاه،
  (متضاد) خرابی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آبادانی در فرهنگ معین

 • عمران، آبادی، منسوب به شهر «آبادان »، آبادی، قریه، رفاه، آسایش، زراعت، کشاورزی. [خوانش: (حامص. اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آبادانی در لغت نامه دهخدا

 • آبادانی. (حامص مرکب) عمران. عمارت. (دستوراللغه): آن زمین را که دروست برکت و آبادانی و قاعده های استوار می نهد. (تاریخ بیهقی). متحیر گشت و گفت آنچه در دنیا برای آبادانی عالم بکار آید. در این آیت بیامده است. (کلیله و دمنه). و بهیبت و شوکت ایشان آبادانی جهان وتألیف اهواء متعلق باشد. (کلیله و دمنه). || (اِ مرکب) محل معمور. آبادی. قریه. ده. شهر: زاغ روی به آبادانی نهاد. (کلیله و دمنه).
  آفتابی که رسد منفعت است
  بخرابی و به آبادانی. توضیح بیشتر ...
 • آبادانی. (اِخ) نام مردی بعرب که بعلم و پرهیزگاری معروف بوده است، منسوب بشهر آبادان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آبادانی در فرهنگ عمید

 • آباد بودن،
  (مصدر متعدی) آباد ساختن زمین با کشت‌وکار، آباد کردن،
  (اسم) [قدیمی] جایی که در آن آب و گیاه پیدا شود و مردم در آنجا زندگانی کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آبادانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آبادانی در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

آبادانی در تعبیر خواب

 • اگر بیند که جایگاهی خراب را آبادان همی کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه را بدین ماند، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان همی کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی خویشتن را به خواب، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد، به قدر آبادانی ک دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود: اول: بر صلاح کارهای این جهانی. دوم: خیر و منفعت، سوم: بر داد و کامرانی، چهارم: بر گشایش کارهای بسته - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آبادانی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید