پیش بینی آب و هوای تهران

شهر :
پنج‌شنبه 10 اسفند 1402 - 21:30
کمی ابری
دما ℃ 2.79
حداقل دما ℃ 1.28
حداکثر دما ℃ 2.79
رطوبت %40
باد 1.76
جمعه 11 اسفند 1402 - 00:30
کمی ابری
دما ℃ 2.12
حداقل دما ℃ 0.78
حداکثر دما ℃ 2.12
رطوبت %38
باد 1.74
جمعه 11 اسفند 1402 - 03:30
آسمان صاف
دما ℃ 1.2
حداقل دما ℃ 0.4
حداکثر دما ℃ 1.2
رطوبت %35
باد 1.59
جمعه 11 اسفند 1402 - 06:30
آسمان صاف
دما ℃ 0
حداقل دما ℃ 0
حداکثر دما ℃ 0
رطوبت %33
باد 1.27
جمعه 11 اسفند 1402 - 09:30
آسمان صاف
دما ℃ 1.88
حداقل دما ℃ 1.88
حداکثر دما ℃ 1.88
رطوبت %34
باد 1.58
جمعه 11 اسفند 1402 - 12:30
آسمان صاف
دما ℃ 3.86
حداقل دما ℃ 3.86
حداکثر دما ℃ 3.86
رطوبت %34
باد 2.47
جمعه 11 اسفند 1402 - 15:30
آسمان صاف
دما ℃ 5.15
حداقل دما ℃ 5.15
حداکثر دما ℃ 5.15
رطوبت %31
باد 2.36
جمعه 11 اسفند 1402 - 18:30
آسمان صاف
دما ℃ 4.59
حداقل دما ℃ 4.59
حداکثر دما ℃ 4.59
رطوبت %31
باد 1.62
جمعه 11 اسفند 1402 - 21:30
آسمان صاف
دما ℃ 3.57
حداقل دما ℃ 3.57
حداکثر دما ℃ 3.57
رطوبت %32
باد 0.52
شنبه 12 اسفند 1402 - 00:30
آسمان صاف
دما ℃ 2.78
حداقل دما ℃ 2.78
حداکثر دما ℃ 2.78
رطوبت %31
باد 1.27
شنبه 12 اسفند 1402 - 03:30
آسمان صاف
دما ℃ 2.23
حداقل دما ℃ 2.23
حداکثر دما ℃ 2.23
رطوبت %30
باد 0.88
شنبه 12 اسفند 1402 - 06:30
آسمان صاف
دما ℃ 1.78
حداقل دما ℃ 1.78
حداکثر دما ℃ 1.78
رطوبت %29
باد 1.56
شنبه 12 اسفند 1402 - 09:30
آسمان صاف
دما ℃ 3.81
حداقل دما ℃ 3.81
حداکثر دما ℃ 3.81
رطوبت %27
باد 1.28
شنبه 12 اسفند 1402 - 12:30
آسمان صاف
دما ℃ 5.92
حداقل دما ℃ 5.92
حداکثر دما ℃ 5.92
رطوبت %25
باد 1.86
شنبه 12 اسفند 1402 - 15:30
آسمان صاف
دما ℃ 7.65
حداقل دما ℃ 7.65
حداکثر دما ℃ 7.65
رطوبت %22
باد 2.03
شنبه 12 اسفند 1402 - 18:30
آسمان صاف
دما ℃ 6.8
حداقل دما ℃ 6.8
حداکثر دما ℃ 6.8
رطوبت %25
باد 1.54
شنبه 12 اسفند 1402 - 21:30
آسمان صاف
دما ℃ 5.66
حداقل دما ℃ 5.66
حداکثر دما ℃ 5.66
رطوبت %31
باد 0.09
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 00:30
آسمان صاف
دما ℃ 4.54
حداقل دما ℃ 4.54
حداکثر دما ℃ 4.54
رطوبت %36
باد 0.62
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 03:30
آسمان صاف
دما ℃ 3.96
حداقل دما ℃ 3.96
حداکثر دما ℃ 3.96
رطوبت %35
باد 0.75
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 06:30
آسمان صاف
دما ℃ 3.57
حداقل دما ℃ 3.57
حداکثر دما ℃ 3.57
رطوبت %33
باد 1.16
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 09:30
کمی ابری
دما ℃ 5.53
حداقل دما ℃ 5.53
حداکثر دما ℃ 5.53
رطوبت %31
باد 1.72
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 12:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 7.47
حداقل دما ℃ 7.47
حداکثر دما ℃ 7.47
رطوبت %28
باد 1.78
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 8.7
حداقل دما ℃ 8.7
حداکثر دما ℃ 8.7
رطوبت %27
باد 2.3
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 18:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 7.76
حداقل دما ℃ 7.76
حداکثر دما ℃ 7.76
رطوبت %33
باد 1.39
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 21:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 7.04
حداقل دما ℃ 7.04
حداکثر دما ℃ 7.04
رطوبت %36
باد 0.73
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 00:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 6.3
حداقل دما ℃ 6.3
حداکثر دما ℃ 6.3
رطوبت %42
باد 0.17
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 03:30
بارش خفیف باران
دما ℃ 5.73
حداقل دما ℃ 5.73
حداکثر دما ℃ 5.73
رطوبت %53
باد 1.73
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 06:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 5.42
حداقل دما ℃ 5.42
حداکثر دما ℃ 5.42
رطوبت %51
باد 0.56
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 09:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 6.31
حداقل دما ℃ 6.31
حداکثر دما ℃ 6.31
رطوبت %46
باد 1.36
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 12:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 7.54
حداقل دما ℃ 7.54
حداکثر دما ℃ 7.54
رطوبت %44
باد 1.95
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 15:30
پوشیده از ابر
دما ℃ 8.52
حداقل دما ℃ 8.52
حداکثر دما ℃ 8.52
رطوبت %41
باد 1.8
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 18:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 8.29
حداقل دما ℃ 8.29
حداکثر دما ℃ 8.29
رطوبت %43
باد 1.23
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 21:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 7.54
حداقل دما ℃ 7.54
حداکثر دما ℃ 7.54
رطوبت %46
باد 0.92
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 00:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 6.67
حداقل دما ℃ 6.67
حداکثر دما ℃ 6.67
رطوبت %50
باد 1.03
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 03:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 6.21
حداقل دما ℃ 6.21
حداکثر دما ℃ 6.21
رطوبت %51
باد 1.38
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 06:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 5.71
حداقل دما ℃ 5.71
حداکثر دما ℃ 5.71
رطوبت %51
باد 1.45
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 09:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 7.56
حداقل دما ℃ 7.56
حداکثر دما ℃ 7.56
رطوبت %42
باد 1.55
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 12:30
ابرهای پارچه پارچه شده
دما ℃ 9.34
حداقل دما ℃ 9.34
حداکثر دما ℃ 9.34
رطوبت %37
باد 2.52
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 15:30
ابرهای پراکنده
دما ℃ 10.48
حداقل دما ℃ 10.48
حداکثر دما ℃ 10.48
رطوبت %34
باد 2.72
سه‌شنبه 15 اسفند 1402 - 18:30
کمی ابری
دما ℃ 9.92
حداقل دما ℃ 9.92
حداکثر دما ℃ 9.92
رطوبت %38
باد 2.48
اشتراک گذاری