معنی چکامه سرودن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

چکامه سرودن. [چ َ م َ / م ِس ُ دَ] (مص مرکب) چامه و قصیده سرودن. شعر گفتن. شاعری و چغامه سرایی کردن. سخن نظم در شیوه ٔ قصیده گفتن. و رجوع به چکامه و چکامه سرای و چکامه سرایی شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) قصیده سرودن قصیده گفتن، شعر گفتن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر