معنی فهماندن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

فهماندن. [ف َ دَ] (مص جعلی) فهمانیدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به فهمانیدن شود.

فرهنگ معین

(فَ هْ نْ دَ) [ع - فا.] (مص م.) نک فهمانیدن.

فرهنگ عمید

امری یا مطلبی را با ایماواشاره یا بیان و توضیح به‌ کسی حالی کردن،

حل جدول

فهمانیدن

افهام

حالی کردن

فرهنگ فارسی هوشیار

واباندن (مصدر) مطلبی را به دیگری حالی کردن موجب فهمیدن شخصی دیگر شدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر