معنی عصاره کشیدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

عصاره کشیدن. [ع ُ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ] (مص مرکب) خارج کردن عصاره ٔ چیزی. فشردن بذر یا میوه ای تا آب آن خارج شود. کشیدن شیره ٔ چیزی. || کنایه از ناتوان ساختن شخص از بسیاری ِ تحمیل کردن کاری بر او. شیره ٔ کسی را کشیدن.

فرهنگ فارسی هوشیار

هونیدن شپیلیدن افشردن پالاکیدن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر