معنی سایه افکندن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

سایه افکندن. [ی َ / ی ِ اَ ک َ دَ] (مص مرکب) سایه گستردن. اظلال. (تاج المصادر بیهقی):
کوه چون تبت کند چون سایه بر کوه افکند
باغ چون صنعا کند چون روی در صحرا کند.
منوچهری.
گر چه دیوار افکند سایه دراز
باز گردد سوی او آن سایه باز.
مولوی.
|| توجه نمودن و متوجه احوال گردیدن. (برهان) (آنندراج). التفات کردن و توجه از کسی دیدن. (مجموعه ٔ مترادفات ص 48):
امروز چو آفتاب معلومم شد
کو سایه بر این خاک نخواهد افکند.
انوری (از انجمن آرا).
کاشکی خاک بودمی در راه
تامگر سایه بر من افکندی.
سعدی (طیبات).
|| عارض شدن. طاری گشتن: و چهار ماه آنجا مقام ساخت بسبب بیماری که بر وی سایه افکنده بود. (تاریخ بیهقی). || نزدیک شدن. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). || ظاهر شدن. (رشیدی).

فرهنگ معین

(~. اَ کَ دَ) (مص ل.) حمایت کردن.

حل جدول

حمایت کردن

مترادف و متضاد زبان فارسی

سایه کردن، سایه گستردن، سایه انداختن، مستولی‌شدن، چیره شدن، حکم‌فرما شدن، التفات کردن، توجه کردن، عنایت کردن

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) توجه کردن متوجه احوال کسی گردیدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر