معنی ثمن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ثمن. [ث َ م َ] (ع اِ) بها. ارز.نرخ. اخش. قیمت. مقابل ِ مثمن و صرف. ج، اثمان. اَثمُن. اَثمِنه: در میان اهل دیلم غلائی ظاهر شد بسبب تردد لشکر و تفحص از مواضع غلات و اقوات و تاراج کردن آن بی عوضی و ثمنی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی).
هم ز لطف و جوش جان با ثمن
پرده ای بر روی جان شد شخص تن.
مولوی.
تو وکیلم باش و نیمی بهر من
مشتری شو قبض کن از من ثمن.
مولوی.
گوهر بود کش آب زیادت کند ثمن
گوهر بود که آتشش افزون کند بها.
هر آنکه کنج قناعت بگنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری بکمترین ثمنی.
حافظ.
ثمن، بفتحتین هو ما یلزم بالبیع و ان لم یقّوم به. کذا فی جامع الرموز. فالقیمه ما قوّم به مقوم. والثمن قد یکون مساویاً للقیمه و قد یکون زائداً منه و قد یکون ناقصاً عنه و یجی ٔ ایضاً فی لفظ المال. و الحاصل ان ّ ما یقدّره الاقدان بکونه عوضاً للمبیعفی عقدالبیع یسمی ثَمناً و ما قدره اهل السوق و قرروه فیما بینهم و روّجوه فی معاملاتهم یسمّی قیمه و یقال له فی الفارسیه نرخ بازار. و فی البرجندی، فی فصل الصرف: قال الفقراء الثمن عندالعرب ما یکون دیناً فی الذّمه و الدراهم و الدنانیر لاتستحق بالعقد الا دینا فی الذّمه و العرض لایستحق بالعقد الا عیناً فکانت مبیعه فی کل حال و المکیل و الموزون یستحق بالعقد تارهًعیناً و تارهً دیناً. فان کان معیّنا فی العقد کان مبیعاً و ان لم یکن معیناً و صحبه الباء و قابله مبیع فهو ثمن. و نوع آخر و هو سلعه فی الاصل کالفلوس فان کانت رائجه کانت ثَمَنا و ان کانت کاسده کانت سلعه و الثَمَن اذا اطلق یراد به الدراهم و الدنانیر. (کشاف اصطلاحات الفنون).

ثمن. [ث َ] (ع مص) هشتم هفت کس شدن. || هشت گردانیدن. || هشت یک گرفتن. هشت یک مال ستدن. (تاج المصادر بیهقی). || بها کردن متاع.

ثمن. [ث ِ] (ع اِ) شب هشتم از تشنگی هشت روزه ٔ شتر.

ثمن. [ث ُ / ث ُ م ُ] (ع اِ) هشت یک. ج، اَثمان.

ثمن. [ث ُ] (ع اِ) هشت یک. || سه تسو. || هشتم حصه. (لغت نامه ٔ مقامات حریری): ثمن الدایره، هشت یک دایره. ج، اثمان.

ثمن. [ث ُ] (ع مص) هشت یک گرفتن. هشتم شدن.

فرهنگ معین

(ثَ مَ) [ع.] (اِ.) بها، نرخ. ج. اثمان.

(ثُ) [ع.] (اِ.) هشت یک، یک هشتم (18). سه تسو؛ جمع اثمان. [خوانش: (ثَ مَ ر ِ) [ع. ثمره] (اِ.) واحد ثمر. ]

فرهنگ عمید

قیمت چیزی، بها،
* ثمنِ بَخس: بهای کم،

حل جدول

قیمت عرب

بها و قیمت

مترادف و متضاد زبان فارسی

ارزش، بها، قیمت، نرخ

فرهنگ فارسی هوشیار

بها، قیمت، ارزش هشت یک گرفتن، هشتم شدن هشت یک گرفتن، هشتم شدن

فرهنگ فارسی آزاد

ثَمَن، قیمت، ارزش، قیمت هر شیئی (جمع: اَثْمان، اَثْمُن)،

ثُمْن، ثُمُن، یک هشتم، یک جزء از هشت جزء (جمع: اَثْمان)،

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری