معنی اسفرغم در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

اسفرغم. [اَ / اِ ف َ غ َ / اِ ف َ رَ] (اِ) اسپرغم. اسفرم. بفارسی شاه سفرم است. (فهرست مخزن الادویه). و ظاهراً اسفرغم و صور دیگر آن بمعنی گیاهان خوشبوی باشد. رجوع به اسپرغم و اسپرم و اسفرم شود.

فرهنگ معین

(اِ فَ غَ یا فَ رَ غْ) (اِ.) نک اسپرغم.

فرهنگ عمید

اسپرغم

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) اسپرغم اسفرم

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر