معنی آب قصیل در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آب قصیل. [ب ِ ق َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) آبی که از کوفتن خوید جو به دست کنند و آشامیدن آن در مسلولین فربهی آرد و این بیماری را عظیم نافع باشد.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آب خوید

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) آبی که از کوفتن خوید جو بدست آرند و در طب قدیم آنرا برای مداوای مسلولان بکار میبردند. آب خوید (خوید چون چید)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر