center of gravity به فارسی | دیکشنری انگلیسی

center of gravity
  • گرانیگاه [سی جی] نقطه ای در رو یا درون جسم که برایند نیروهای وزن، صرفنظر از نحوه قرارگیری جسم، ماهواره از آن می گذرد و بنابراین می توان وزن یک جسم را با بردار نیرویی که از گرانیگاه آن می گذرد و جهت آن رو به پایین است نمایش داد.

  • مرکز ثقل

  • مرکز گرانی، مرکز ثقل، گرانیگاه

  • گرانیگاه، مرکز ثقل

  • گرانیگاه

  • مرکز ثقل

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر