سخنان الکسیس کارل

الکسیس کارل
  • دعا و نیایش برترین قدرتی است که انسان قادر به تولید آن است.

    بشر به وسیله دعا سعی دارد نیرو و توان خود را به نیرویی مافوق قدرت بشری متصل سازد تا بدین طریق از توانی دو چندان برخوردار گردد. در حقیقت ما با خواندن دعا خود را به نیرویی اتصال می دهیم که تمامی جهان هستی را به هم مرتبط ساخته است.

    پیشه وری که راه مبارزه و غلبه بر نگرانی را ندارد در جوانی می میرد!

    ارزش حقیقی آن است که پس از مرگ نیز همچنان پابرجا بماند.

    نیایش، کشش روح به سوی کانون غیر مادی جهان است و اساس نیایش بر دو پایه استوار است: فقر و عشق.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری