تعبیر خواب انجیل

انجیل

انجیل

 • اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود. - محمد بن سیرین

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی انجیل در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • انجیل (فرهنگ معین): (اِ) [معر.] (اِ.) هر یک از چهار کتاب دینی مسیحیان: متی، مرقس، لوقا و یوحنا. ج. اناجیل.
 • انجیل‌ (فارسی به انگلیسی): Bible, Good Book, Holy Writ, Scripture
 • انجیل (لغت نامه دهخدا): انجیل. [اَ] (اِ) انجیر. رجوع به انجیر شود.
 • انجیل (سخن بزرگان): عشق بی چون و چرا، ترس را از بین می برد.
 • انجیل (فارسی به عربی): انجیل
 • انجیل (عربی به فارسی): انجیل , مژده نیکو , بشارت درباره مسیح , یکی از چهار کتابی که تاریخچه زندگی عیسی را شرح داده
 • انجیل (فرهنگ عمید): هریک از چهار کتاب نوشته‌شده توسط متّی‌، مُرقُس، لوقا، و یوحنا در شرح زندگانی حضرت عیسی،
  [قدیمی] مژده، بشارت،
 • انجیل (حل جدول): کتاب حضرت عیسی
 • انجیل (گویش مازندرانی): -روستایی از دهستان پایین لیتکوه آمل، -در مقام کنایه به زن...
 • انجیل (فرهنگ فارسی هوشیار): یونانی تازی شده مژده نامک مژده انجیر (اسم) هر یک از چهار کتاب دینی مسیحیان جمع: اناجیل یا اهل انجیل. نصاری مسیحیان.
 • انجیل (فرهنگ فارسی آزاد): اِنْجیل، کتاب آسمانی مسیحی ها، در یونانی به معنای بشارت و مژده و خبر خوش است و به هر یک از چهار زندگی نامه ی حضرت مسیح که حاوی تعالیم و نصائح مبارکه آن حضرت نیز می باشد، اِطلاق می گردد (جمع: اَناجیل، بذیل همین کلمه نیز مراجعه شود)
 • انجیل (فارسی به ایتالیایی): Bibbia