تعبیر خواب چنگ زدن

چنگ زدن

چنگ زدن

 • چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است. و بعضی از معبران گویند چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود. - محمد بن سیرین

 • اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست. - جابر مغربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی چنگ زدن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • چنگ‌ زدن‌ (فارسی به انگلیسی): Scrabble, Swoop
 • چنگ زدن (لغت نامه دهخدا): چنگ زدن. [چ َ زَ دَ] (مص مرکب) پنجه درافکندن. درآویختن بچیزی. بشلیدن. دست بردن بچیزی:
  بزد چنگ واژونه دیو سیاه
  دو تا اندرآورد بالای شاه.
  فردوسی.
  چوافراسیابش بدانگونه دید
  بزد چنگ و تیغ از میان برکشید.
  فردوسی.
  خویشتن را در آب انداخت و چنگ در پسر زد. (ظهیری، سندبادنامه ص 116). مر ...ادامه مطلب...
 • چنگ زدن (فارسی به عربی): فحم، قیثاره، مخلب، مسکه
 • چنگ زدن (حل جدول): استمساک
 • چنگ زدن (مترادف و متضاد زبان فارسی): چسبیدن، گرفتن، محکم گرفتن، دست‌درازی کردن، چنگ انداختن، چنگ یازیدن، تجاوز کردن، تعرض کردن، متوسل شدن، متشبث شدن، توسل جستن، چنگ نواختن
 • چنگ زدن (فرهنگ فارسی هوشیار): دست بردن بچیزی
 • چنگ زدن (فارسی به ایتالیایی): aggrapparsi
 • چنگ زدن (فارسی به آلمانی): W