تعبیر خواب فیل

فیل

فیل

 • معبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود. اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند ه بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند. اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد. اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد. اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده اند. اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد. اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاهِ آن دیار بمیرد. - محمد بن سیرین

 • اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود. اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • دیدن فیل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمی. دوم: مرد غلام. سوم: مردمکاری. چهارم: مردباقوت و هیبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمکاری خونخواره - امام جعفر صادق علیه السلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی فیل در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • فیل (فرهنگ معین): پستانداری است عظیم الجثه و علف خوار با بینی درازی موسوم به خرطوم و دو دندان نیش به نام عاج که بسیار گران بهاست، یکی از مهره های شطرنج، و فنجان دو چیز نامتناسب ازنظر اندازه، کسی یاد هندوستان کردن کنایه از:به هوس [خوانش: [معر. پیل] (اِ.)]
 • فیل (لغت نامه دهخدا): فیل. (معرب، اِ) پیل. پستانداری است عظیم الجثه که راسته ٔ خاصی بنام راسته ٔ فیلان را به وجود می آورد. در راسته ٔ فیلان امروز فقط دو گونه موجود است، یکی فیل آسیایی یا هندی و دیگر فیل افریقایی. قد فیلهای هندی از افریقایی کوچکتر و گوشها و عاج آنها نیز کوچکتر است. به طورکلی امروزه فیلها بزرگترین حیوانات خاکزی هستند و دارای ...ادامه مطلب...
 • فیل (فارسی به عربی): فیل
 • فیل (عربی به فارسی): پیل , فیل
 • فیل (فرهنگ عمید): (زیست‌شناسی) پستاندار خرطوم‌دار با پوست ضخیم و چروک‌دار، پاهای ستون‌مانند، و عاج بلند و نسبتاً خمیده که بزرگ‌ترین جانور خاک‌زی است،
  صد‌وپنجمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۵ آیه، الم‌تَرَ،
  (ورزش) در شطرنج، هر یک از دو مهرۀ هر بازیکنی که دارای حرکت مورب می‌باشد،
 • فیل‬ (فارسی به ترکی): fil
 • فیل (ترکی به فارسی): فیل
 • فیل (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): پیل
 • فیل (حل جدول): بزرگترین جانور روی زمین
 • فیل (مترادف و متضاد زبان فارسی): پیل
 • فیل (فرهنگ فارسی هوشیار): سریانی تازی گشته از فیلا پارسی تازی گشته پیل پستانداریست عظیم الجثه که راسته خاصی به نام راسته فیلان را به وجود می آورد. در رسته فیلان امروزه فقط دو گونه موجود است: یکی فیل آسیایی یا هندی و دیگر فیل افریقایی. قد فیل هندی از فیل افریقایی کوچکتر و گوشها و عاجش نیز کوچکتر است. بطور کلی امروزه فیلها بزرگترین حیوانات خاکزی ...ادامه مطلب...
 • فیل (فرهنگ فارسی آزاد): فِیل، فیل (حیوان)، نام سوره 105 قرآن است که مکیه می باشد و پنج آیه دارد،
 • فیل (فارسی به ایتالیایی): elefante
 • فیل (فارسی به آلمانی): Elefant (m)