تعبیر خواب عصبانی

عصبانی
  • عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب. 2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید، علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید. 3ـ اگر خواب ببینید کسی از شما عذرخواهی می کند، علامت آن است که بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید - لوک اویتنهاو

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری