تعبیر خواب سنان

سنان

سنان

 • اگر بیند سنان بر تن خصم زد و او بیفکند، دلیل که خصم را به حجت غلبه کند و بر وی ظفر یابد. اگر بیند سنانش بشکست یا ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. - محمد بن سیرین

 • اگر بیند که سنانِ فولادِ درخشنده داشت، اگر از اهل آن بود، از بزرگی منفعت یابد، اگر بیند سنان او زنگ گرفته بود، دلیل منفعت اندک است. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • دیدن سنان در خواب، بر شش وجه است. اول: حجت. دوم: ولایت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفریافتن بر دشمن. پنجم: ریاست. ششم: منفعت بر قدر و قیمت آن سنان. - امام جعفر صادق علیه السلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سنان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • سنان (فرهنگ معین): (س) [ع.] (اِ.) سرنیزه.
 • سنان‌ (فارسی به انگلیسی): Arrowhead, Spearhead
 • سنان (لغت نامه دهخدا): سنان. [س ِ] (ع اِ) سرنیزه. (آنندراج). نیزه. (غیاث) (منتهی الارب):
  همی بستد سنان من روانها همچو بویحیی
  همی برشدکمیت من بتاری همچو کراتن.
  فرقدی.
  همی سر آرد بار آن سنان نیزه ٔ او
  هرآینه که همه خون خورد سر آرد بار.
  دقیقی.
  بگرز و به تیغ و سنان دراز
  همی کشت از ایشان یل سرفراز ...ادامه مطلب...
 • سنان (فارسی به عربی): رمح
 • سنان (فرهنگ عمید): قطعۀ آهن نوک‌تیز که بر سر چوب‌دستی یا نیزه نصب کنند، سرنیزه،
 • سنان (حل جدول): سرنیزه
 • سنان (مترادف و متضاد زبان فارسی): سرنیزه، نبراس، نیزه
 • سنان (فرهنگ فارسی هوشیار): سر نیزه
 • سنان (فرهنگ فارسی آزاد): سِنان، سرنیزه (جمع: اَسِنَّه)