تعبیر خواب خمیازه

خمیازه
  • 1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید. 2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید. -

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری