تعبیر خواب انار

انار

انار

 • : اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد. - حضرت دانیال

 • اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است. - محمد بن سیرین

 • اگر کسی بیند انار شیرین به وقت همی خورد. دلیل که هزار درم بیابد، یا این که کمترش پنجاه دینار است اگر بیابد و باشد آن چه در بیان گفتیم درم بیابد، پس معبر باید که به قدر همت و بزرگی مردم تاویل نماید. اگر بیند انار به زمستان همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است. - جابر مغربی

 • : اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. - امام جعفر صادق علیه السلام

 • : اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است. - اسماعیل بن اشعث

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی انار در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • انار (فرهنگ معین): (اَ) [په.] (اِ.) = نار: درختچه ای از تیره موردی ها دارای برگ های بیضوی و گل های قرمزرنگ. میوه اش درشت و دارای پوست سرخ و کلفت و دانه های آبدار و خوشمزه می باشد.
 • انار (نام های ایرانی): دخترانه، میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین
 • انار (فرهنگ گیاهان): رمان
 • انار (لغت نامه دهخدا): انار. [اَ] (اِ) درختچه ایست از تیره ٔ موردیها که گاهی آنرا تیره ای مستقل محسوب دارند و بنام انارها نامند، پوست آن خاکستری و برگهایش بیضوی و گلهایش بالنسبه بزرگ و قرمزرنگ است. (فرهنگ فارسی معین). میوه ٔ آن درشت و دارای پوست سرخ و کلفت است. دانه های آن شفاف و آبدار و بیشتر سرخ رنگ است و دور آنرا پوسته ٔ نازکی با موادی غذ ...ادامه مطلب...
 • انار (خواص گیاهان دارویی): خوردن انار پس از غذا برای کرم مزاجها خوب نیست انار مدر بوده و خوردن آن بعد از غذا برای تصفیه خون و خفقان قلبی و خارش های پوستی موثر بوده. از تخم وسط انار برای تقویت معده ودستگاه گوارش وصدا کردن شکم و نیز زخم های روده استفاده می شود ونیز برای شستشوی زخم های دهان و خونریزیهای بینی استفاده از آن را جایز می دانند.از گرده د ...ادامه مطلب...
 • انار (فرهنگ عمید): میوه‌ای خوراکی با پوستی سفید یا سرخ، دانه‌های قرمز یا سفید آبدار، با مزۀ ترش یا شیرین که از آب آن رب تهیه می‌شود و در پختن برخی خوراک‌ها کاربرد دارد،
  درخت این میوه با برگ‌های ریز و سرخ‌رنگ و ساقۀ خاردار،
 • انار‬ (فارسی به ترکی): nar
 • انار (حل جدول): میوه هزاردانه
 • انار (مترادف و متضاد زبان فارسی): رمان، نار، اناربن، نارون
 • انار (گویش مازندرانی): انار – از انواع آن:انار شیرین – انار ترش – انار میخوش –...
 • انار (فرهنگ فارسی هوشیار): درختچه ای از تیره موردیها که گاهی آنرا تیره ای مستقل محسوب دارند و بنام انارها نامند. پوست آن خاکستری و برگهایش بیضوی و گلهایش باالنسبه بزرگ و قرمز رنگ است رمان ارز
 • انار (فارسی به ایتالیایی): melagrana