معنی گدازه در دهخدا

گدازه

گدازه

  • گدازه. [گ ُ زَ / زِ] (اِ) توده ٔ گداخته که از آتش فشان بیرون میریزد.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی گدازه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • گدازه (فرهنگ معین): (گُ زِ) (اِ.) موادی که از دهانه آتشفشان یا شکاف زمین بیرون ریزد.
  • گدازه (فارسی به عربی): حمم
  • گدازه (فرهنگ عمید): مواد گداخته‌شده که از دهانۀ آتشفشان بیرون ‌آید،
  • گدازه (حل جدول): مواد مذاب آتشفشانی
  • گدازه (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) توده گداخته که از آتشفشان بیرون ریزد.