معنی چنگ زدن در دهخدا

چنگ زدن

چنگ زدن

 • چنگ زدن. [چ َ زَ دَ] (مص مرکب) پنجه درافکندن. درآویختن بچیزی. بشلیدن. دست بردن بچیزی:

  بزد چنگ واژونه دیو سیاه

  دو تا اندرآورد بالای شاه.

  فردوسی.

  چوافراسیابش بدانگونه دید

  بزد چنگ و تیغ از میان برکشید.

  فردوسی.

  خویشتن را در آب انداخت و چنگ در پسر زد. (ظهیری، سندبادنامه ص 116). مردی سرخ یک چشم بیامد و چنگ در وی زد که تو یک چشم من بدزدیدی. (ظهیری، سندبادنامه ص 305). همچنان میراند تا بدرختی رسید چنگ در شاخ درخت زد و بردوید. (ظهیری، سندبادنامه ص 221).

  زنگیی گویی بزد در چنگ او در چنگ خویش

  هر دو دست خویش ببریده بر او مانند چنگ.

  منوچهری.

  میتواند چنگ در فتراک زد خورشید را

  از تعلق هر که چون شبنم گرفتار آمده.

  صائب (از آنندراج).

  || بمجاز، متوسل شدن به... توسل جستن به... درآویختن و پیوستن در چیزی یا در کاری:

  بیدار شو و بدست پرهیز

  زن چنگ و بگیر دامن حق.

  ناصرخسرو.

  شاهراه شرع را بر آسمان علم جوی

  مرکب گفتار پی کن چنگ در کردار زن.

  سنائی.

  چنگ در گفته ٔ یزدان و پیمبر زن و رو

  کآنچه قرآن و خبر نیست فسانه ست و هوس.

  سنائی.

  چو من جان ندارم ز خسرو دریغ

  چه باید زدن چنگ در تیر و تیغ.

  نظامی.

  از او شخصی فرو افتد گرانسنگ

  ز بیم جان زند در کنگره چنگ.

  نظامی.

  اگر عشق اوفتد در سینه ٔ سنگ

  بمعشوقی زند در گوهری چنگ.

  نظامی.

  من خرقه فکنده ام ز عشقت

  باشد که به وصل تو زنم چنگ.

  سعدی (طیبات).

  || خراش دادن جانوران چیزی رابا چنگال خود. (ناظم الاطباء). عمل خراشیدن یا فروبردن پنج ناخن دست به... چنگ بروی کسی زدن. چنگ بروی کسی انداختن. || بمجاز درآویختن و پیکار کردن:

  گر چه شاطر بود خروس به جنگ

  چه زند پیش باز رویین چنگ.

  سعدی (گلستان).

  || با انگشتان چیزی را ربودن. (ناظم الاطباء). || نواختن چنگ.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی چنگ زدن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • چنگ زدن (تعبیر خواب): چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می ...ادامه مطلب...
 • چنگ‌ زدن‌ (فارسی به انگلیسی): Scrabble, Swoop
 • چنگ زدن (فارسی به عربی): فحم، قیثاره، مخلب، مسکه
 • چنگ زدن (حل جدول): استمساک
 • چنگ زدن (مترادف و متضاد زبان فارسی): چسبیدن، گرفتن، محکم گرفتن، دست‌درازی کردن، چنگ انداختن، چنگ یازیدن، تجاوز کردن، تعرض کردن، متوسل شدن، متشبث شدن، توسل جستن، چنگ نواختن
 • چنگ زدن (فرهنگ فارسی هوشیار): دست بردن بچیزی
 • چنگ زدن (فارسی به ایتالیایی): aggrapparsi
 • چنگ زدن (فارسی به آلمانی): W