معنی ناتنی در دهخدا

ناتنی

ناتنی

  • ناتنی. [ت َ] (ص نسبی) ابی تنها. امی تنها. برادرندر. خواهرندر.

    - خواهر یا برادر ناتنی، که با تو از یک پدر است و ازیک مادر نیست. که با تو از یک مادر است و از یک پدرنیست. ناخواهری. نابرادری.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ناتنی در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • ناتنی (فرهنگ معین): (تَ) (ص نسب.) فرزندان یا خویشاوندانی که از یک پدر و مادر نباشند.
  • ناتنی (فرهنگ عمید): برادر یا خواهری که از یک پدر و مادر نباشند،
    زن یا مرد نسبت به فرزند همسر خود،
  • ناتنی (حل جدول): نوعی خواهر و برادر
  • ناتنی (گویش مازندرانی): ناتنی – برادر یا خواهر رضاعی – برادر یا خواهر ناتنی
  • ناتنی (فرهنگ فارسی هوشیار): ناخواهری و نابرادری