معنی فریاد در دهخدا

فریاد

فریاد

 • فریاد. [ف َرْ] (اِ) در زبان پهلوی فری یات به معنی دوست و تکیه و اتکاء و نیز فرهات به معنی یاری، در فارسی باستان ظاهراً فرزاتی مرکب از پیشاوند فرا و دا که به معنی پیش بردن است، در افغانی و ترکی فِریاد و رویهم به معنی یاری خواستن با آواز بلند و شکایت با آوای رساست. (از حاشیه ٔ برهان چ معین). آواز بلندی که در دادخواهی و استعانت برآرند. (ناظم الاطباء):

  چنین داد پاسخ که من روز و شب

  همی برگشایم به فریاد لب.

  فردوسی.

  لاجرم بر در ایوان ملک مدح و ثناست

  پیش از این بود شبانروزی فریاد و فغان.

  فرخی.

  ز دست دیده و دل هر دو فریاد

  که هرچه دیده بیند دل کند یاد.

  باباطاهر.

  - به فریاد، برای کمک و برای یاری:

  بدو دست یازم که او یار بس

  ز گیتی نخواهم به فریاد کس.

  فردوسی.

  - || فریادکنان و نالان:

  همچو آب از آتش و آتش ز باد

  دل بجوش و تن به فریاد است باز.

  خاقانی.

  یکی پشه شکایت کرد از باد

  بنزدیک سلیمان شد به فریاد.

  عطار.

  نه بلبل در قفس نالد ز صیاد

  که از فریاد خود باشد به فریاد.

  وحشی.

  - به فریاد آمدن، فریاد کردن:

  در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

  حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

  حافظ.

  - به فریادآمده، فریادکنان. ناله کنان: مردمان از آن به فریاد آمده. (تاریخ بیهقی).

  - به فریاد رسیدن، فریاد رسیدن. بفریاد کسی گوش دادن. به نجات کسی شتافتن:

  عشقت رسد به فریاد گر خودبسان حافظ

  قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت.

  حافظ.

  جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت

  کمال عدل به فریاد دادخواه رسید.

  حافظ.

  - به فریاد شدن، فریاد کشیدن. فریاد کردن:

  بفریاد شد گازر از کار اوی

  همی تیره شد روز بازار اوی.

  فردوسی.

  ترکیب ها:

  - فریاد آمدن. فریاد افتادن. فریاد افکندن. فریاد اوفتادن. فریاد برآمدن. فریاد برآوردن. فریاد جستن. فریاد خاستن. فریاد خواستن. فریادخوان. فریادخواه. فریادخواهی. فریاد داشتن. فریادرس. فریادرسی. فریاد رسیدن. فریاد زدن. فریادزنان. فریاد شنیدن. فریاد کردن. فریاد کشیدن. فریادکنان. فریادنامه. فریادی. فریاد یافتن. رجوع به این مدخل ها شود.

  || بانگ و آواز بلند. (ناظم الاطباء):

  هیچ راحت می نبینم در سرود و رود تو

  جز که از فریاد و زخمه ت خلق را کاتوره خاست.

  رودکی.

  بپرسید کاین بانگ و فریاد چیست ؟

  ببینید در پای کهسار کیست ؟

  فردوسی.

  - فریاد گوش. رجوع به مدخل فریاد گوش شود.

  || فغان و ناله و زاری. (ناظم الاطباء):

  فریاد کز آتش دل من

  فریاد بسوخت در دهانم.

  خاقانی.

  در آرزوی رویت بر آستان کویت

  هر دم هزار فریاد از عاشقان برآید.

  خاقانی.

  جای فریاد است خاقانی که چرخ

  ناله ٔ فریادخوان خواهد شکست.

  خاقانی.

  فریاد که این جهان با کین

  ازمن ستدش بزخم زوبین.

  نظامی.

  نبودش چاره ٔ دیگر در آن راه

  بصد افغان و صد فریاد و صد آه.

  نظامی.

  ز دور چرخ خروش و ز بخت بد فریاد

  ز عمر رفته فغان و ز روزگار دریغ.

  عطار.

  فریاد مردمان همه از دست دشمن است

  فریاد سعدی از دل نامهربان دوست.

  سعدی.

  جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهادکش فریاد

  که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم.

  حافظ.

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ٔ من

  آنچه البته بجایی نرسد فریاد است.

  یغمای جندقی.

  || پناه. ملجاء. دادرس. (یادداشت بخط مؤلف):

  ز رنجش بجز مرگ فریاد نه

  در او هیچ جنبنده جز باد نه.

  اسدی.

  || دادرسی. دادخواهی. تظلم:

  بفرمود تا پور کشواد را

  کجا داشتی روز فریاد را.

  فردوسی.

  - فریادجو. رجوع به مدخل فریادجو شود.

  - فریاد صنوبر و فریاد عرعر، آن است که به اندک نسیمی از برگهای اینها آواز برخیزد. (آنندراج).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی فریاد در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • فریاد (فرهنگ معین): (فَ) (اِ.) بانگ، آواز بلند.
 • فریاد (نام های ایرانی): دخترانه و پسرانه، یاری خواستن با صدای بلند، بانگ، رسا، آواز بلند
 • فریاد (فارسی به انگلیسی): Agony, Bark, Call, Cry, Exclamation, Howl, Hue, Outcry, Scream, Shout, Whoop, Yell
 • فریاد (فارسی به عربی): آهه، بکاء، حی، خطاف، صراخ، صیاح، صیحه، نعیق
 • فریاد (فرهنگ عمید): بانگ، آواز بلند،
  [قدیمی، مجاز]. پناه،
  * فریاد برآوردن: (مصدر لازم) ‹فریاد برداشتن› آواز بلند برآوردن، بانگ کردن، فریاد کردن،
  * فریاد خواستن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] یاری‌ خواستن، داد خواستن،
  * فریاد رسیدن: (مصدر متعدی) [مجاز] به ‌فریاد رسیدن، به ‌داد کسی رسیدن، مدد کردن،
 • فریاد‬ (فارسی به ترکی): feryat
 • فریاد (حل جدول): غریو
 • فریاد (مترادف و متضاد زبان فارسی): بانگ، جیغ، خروش، دادوبیداد، زوزه، شیون، صیحه، ضجه، عربده، غریو، غلغله، فغان، غیه، ناله، نعره، نفیر، ولوله، هیاهو
 • فریاد (واژه پیشنهادی): دهاز
 • فریاد (گویش مازندرانی): فریاد
 • فریاد (فرهنگ فارسی هوشیار): آواز بلندی که در دادخواهی و استعانت برآرند
 • فریاد (فرهنگ پهلوی): صدای رسا، تخلص شاعری هندی
 • فریاد (فارسی به ایتالیایی): grido
 • فریاد (فارسی به آلمانی): Heulen, Schrei (m), Schreien, Weinen