معنی تربانتین در دهخدا

تربانتین

تربانتین

  • تربانتین. [ت ِ رِ] (فرانسوی، اِ) در زبان فرانسه عصیر سقزی طیاری را گویند که بخودی خود و یا به اعانت شکافهای مصنوعی از اشجار مختلف الطایفه اخذ می کنند و در طب استعمال می نمایند و بفارسی آنرا زنگباری می نامند. (ناظم الاطباء). صمغالبطم. تربنتین. سقز نیمه مایعی که از ساقه ٔ درخت بُطْم یا درختان دیگر که از طایفه ٔ کاج و تربنتاسه باشند جاری می گردد. تربانتین داروئی است که چون بر عضوی دردناک مالند بر اثر قدرت تحریکی درد را دور گرداند.

    - اسانس تربانتین، اسانسی است که از تقطیر تربانتین بدست آید و برای محلول ساختن چربیها و پیه ها و ساختن رنگهای روغنی و روغن جلا و جز آن بکار می رود. رجوع به صمغالبطم شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی تربانتین در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • تربانتین (فرهنگ معین): (تِ رِ) (اِ.) صمغ حاصل از اقسام درختان کاج که از آن اسانس تربانتین و کولوفان استخراج می کنند که در طب به کار روند؛ سقز، جوهر سقز، راطینا، راتینه، راتینج نیز گویند.
  • تربانتین‌ (فارسی به انگلیسی): Turpentine
  • تربانتین (فارسی به عربی): تربنتین
  • تربانتین (فرهنگ عمید): مادۀ رزینی به رنگ زرد که از زیر پوست بعضی از درختان، مانند سرو و کاج تراوش می‌کند و از آن روغن تربانتین به دست می‌آید که در طب و نقاشی کاربرد دارد، جوهر سقز،
  • تربانتین (حل جدول): جوهر سقز
  • تربانتین (فرهنگ فارسی هوشیار): جوهر سقز، صمغ درخت کاج