نشانه های اختصاری

اِ: اسم
اِخ: اسم خاص
اِصوت: اسم صوت
اِفعل: اسم فعل
اِمرکب: اسم مرکب
اِمص: اسم مصدر
ج: جلد
ج،: جمع (پیش از لغت جمع)
ج: جمعِ... (پیش از لغت مفرد)
جَج،: جمعَ الجمع
جج: جمع الجمع
چ: چاپ
ح: حاشیه
حامص: حاصل مصدر
حبط: حبیب السیر چاپ طهران
حفان: حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی
رض: رَضِیَ الله عنهُ
ره: رحمه الله علیه
س: سطر
(س): سلام الله علیه (علیها)
ص: صفحه (پیش از عدد)
ص: صفت
(ص): صلّی اللهُ علیه و آله و سلم
صص: صفحات
ص نسبی: صفت نسبی
ظ: ظاهراً
ع: عربی
(ع): علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)
فان: فرهنگ اسدی نخجوانی
ق: قید
ق . م .: قبل از میلاد
م .: میلادی
مص: مصدر
مص مرکب: مصدر مرکب
ن تف: نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)
نف: نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)
ن ل: نسخه بدل
ن مف: نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)
هـ . ش .: هجری شمسی
هـ . ق .: هجری قمری
اشتراک گذاری