معنی مخفی شدن

مخفی شدن
معادل ابجد

مخفی شدن در معادل ابجد

مخفی شدن
  • 1084
حل جدول

مخفی شدن در حل جدول

  • نهفته
  • پنهان شدن، نهان گشتن، ناپیدا شدن، نامرئی شدن
  • قایم شدن
مترادف و متضاد زبان فارسی

مخفی شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پنهان شدن، نهان گشتن، خود را قایم کردن، ناپیدا شدن، نامرئی شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مخفی شدن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

مخفی شدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مخفی شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید