معنی تعادل در دهخدا

تعادل

تعادل

 • تعادل. [ت َ دُ] (ع مص) با یکدیگر راست آمدن. (زوزنی، یادداشت مرحوم دهخدا). با یکدیگر برابر شدن. (آنندراج). هم سنگی. با یکدیگر راحت شدن. با هم برابر شدن. با هم راست شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). || (اصطلاح فیزیک) حالت سکون جسمی راتعادل گویند که تحت تأثیر چند قوه واقع شده باشد که یکدیگر را خنثی کنند. شرط تعادل در اجسام متکیه آن است که خط قائم مارّ بر مرکز ثقل در درون یا بر محیط کثیرالاضلاع اتکاء واقع شود و در اجسام معلقه آن است که خط قائم مار بر مرکز ثقل بر محور تعلیق بگذرد.

  - تعادل بی تفاوت، آن است که جسم را به هر وضع که قرار دهیم دارای تعادل باشد.

  - تعادل پایدار، تعادلی است که چون جسم اندکی از حال تعادل خارج شود مجدداً بوسیله ٔ حرکات نوسانی بصورت اول درآید.

  - تعادل ناپایدار، در موقعی است که چون جسم را از حال تعادل خارج کنیم بوضع تعادل پایدار درآید. و رجوع به مقاومت مصالح ص 1 و فیزیک اردلان شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی تعادل در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • تعادل (فرهنگ معین): (مص ل.) با هم برابر شدن، (اِمص.) برابری، هنگامی جسمی در تعادل است که منتجه همه نیروهای وارد بر آن برابر صفر باشد (فیزیک)، وضعیتی که شخص در آن حالت مطلوب و طبیعی دارد و در برابر محرک ها واکنش طبیعی از خود نشان می دهد ([خوانش: (تَ دُ) [ع.]]
 • تعادل‌ (فارسی به انگلیسی): Balance, Composure, Counterpoise, Equanimity, Equation, Equilibrium, Equipoise, Temperance
 • تعادل (فارسی به عربی): معدل، موازنه
 • تعادل (فرهنگ عمید): با هم برابر شدن، با یکدیگر راست آمدن، با هم میزان و برابر بودن،
 • تعادل‬ (فارسی به ترکی): denklik, denge
 • تعادل (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): ترازمندی
 • تعادل (کلمات بیگانه به فارسی): ترازمندی
 • تعادل (حل جدول): بالانس
 • تعادل (مترادف و متضاد زبان فارسی): اعتدال، بالانس، برابری، تساوی، تراز، ترازمندی، توازن، معادله، موازنه، همانی، هم‌چندی، برابر شدن، معادل‌بودن
 • تعادل (فرهنگ فارسی هوشیار): ‎ برابری - تراز مندی همترازی (مصدر) با هم برابر شدن راست آمدن همتابودن. - 2- 2 (اسم) برابری، هنگامی که جسمی درحال تعادل است که منتجه همه نیروهای واردبرآن برابر صفر باشد. در اجسام متکی تا وقتی که خط قایم مار از مرکز ثقل آنها داخل سطح اتکا ء باشد جسم بحال تعادل خواهد ماند. جمع: تعادلات.
 • تعادل (فارسی به ایتالیایی): equilibrio